Associa’t

El Bot-Mol és l’associació de comerciants, restauradors, professionals i empreses de serveis de Molins de Rei. Som una organització sense ànim de lucre i la nostra finalitat és promoure el comerç de la nostra vila.

EMPLENA AQUEST FORMULARI PER A FER-TE SOCI

  Nom de la botiga, restaurant o empresa (obligatori)

  Sector (obligatori)

  Descripció de l’establiment

  Pàgina web

  Nom i cognoms del titular (obligatori)

  NIF / CIF (obligatori)

  ADREÇA DEL COMERÇ

  Carrer i número (obligatori)

  Població (obligatori)

  PERSONA DE CONTACTE

  Nom i cognoms (obligatori)

  Telèfon (obligatori)

  Correu electrònic (obligatori)

  XARXES SOCIALS

  Facebook

  Instagram

  Twitter

  Altres

  Amb la marcació d'aquesta casella, consent de forma expressa la publicació de la seva imatge, la del seu establiment comercial, així com la de les seves dades comercials, en la web corporativa i xarxes socials de UNIO DE BOTIGUERS DE MOLINS DE REI, així com en qualsevol altre mitjà de comunicació, amb finalitat promocional i comercial, a l'empara del que es disposa en la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge i en el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

  Amb la marcació d'aquesta casella, consent rebre comunicacions que resultin del seu interès com a soci, sobre les novetats i activitats de UNIO DE BOTIGUERS DE MOLINS DE REI